به نظر می آید این روز ها ،خواننده Huh Gak با پیوسته عکس گرفیتن از چند حلقه ی بسکتبال در حال استراحت است.

در 8 اسفند Huh Gak عکسی را در صفحه ی Twitter اش همراه به این نوشته :" در پارک Yeouido در نیمه ی شب .من آمدم که بسکتبال بازی کنم ،اما هیچ کس این جا نیست .اگر کسی در این نزدیکی زندگی می کند ،لطفا بیاید ."

عکس Huh Gak را نشان میدهد که در زمین خالی بسکتبال می درخشد ،در آروزی این که کسی برای بازی کردن با او بیاید .

شهروند های اینترنت نظر دادند :" مهم نیست چه قدر Yeouido به جایی که من زندگی می کنم نزدیک است ،بیرون رفتن در نیمه ی شب در یک یکشنبه .... " ،" تو باید دیریبل کردن را خودت با خودت تمرین کنی ." و "John Park  و Kim Ji Soo در آن اطراف نیستند ؟"

مخزن : Huh Gak’s Official Twitter