عکس ها از خبر گذاری رسمی هنوز آشکار نشده اند ،برای همین کیفیتشان عالی نیست و متن خبر هم ندارند .درصورت اعلام از خبر گذاری برای کیفیت بهتر و متن خبر در بلاگ ما گوش به زنگ باشید .

عکس های Wooyoung و Nichkhun از گروه 2pm :