هفته ی گذشته آشکار شد که 2AM در حال ساختن بازگشت خود در کره است .وب سایت آن ها به آدرس 2am.ibighit.com با این کلمه ها دوباره راه اندازی شده بود :" یک سال و نیم از زمانی که ما راه هایمان را جدا کردیم... " و حالا حرف های جدیدی به همراه پیش پرده ی " فیلم هنری " به سایت اضافه شده است .

حرف های جدید این ها هستند :" برای من این طور است ،من تلاش کردم تا خودم را
جمع و جور کنم و تسکین بدهم ...این روز ها من این شکی به نظر می آیم ...تو چی فکر می کنی؟ "

در اضافه وب سایت نشان می دهد که پیش پرده های آینده شامل " فیلم مد " ، " گفت و گوی هنرمند " ، " پیش نمایش 1 : داستان او " و " پیش نمایش 2 : آغازین " .

می توانید پیش پرده ی " فیلم هنری " را در زیر تماشا کنید :

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5xQ90JIdbtw


مخزن : http://2am.ibighit.com