"Music Bank"در پاریس بالاخره اینجاست!!!!!!!!!!!
در 9 بهمن ،شبکه ی KBS کنسرت ویژه ی Music Bank را در استادیم Bercy در پاریس ، فرانسه برگزار کرد و در 29 بهمن بالاخره از شبکه پخش شد.
همه ی 10,000 تا صندلی برای اجرای Music Bank به سرعت فروخته شد و 50 نفر از گروه های محبوب کره برای این رویداد به پاریس سفرکردند.

مراسم آغازین
[http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=k8J6kJEMU-c]

اجرای Ukiss
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zszYHIGg4L0

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nKG2Zeqf42M

اجرای SISTAR
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9DnT0fP4iF4

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=DqvelfSYkGs

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lUfChNyb9wU
 
اجرای ویژه
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jzczoxRihT4

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PHU62-D0s4M

اجرای 4minute
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=olPzPCt7oFE

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=48i_C3BYUCU

اجرایSHINee
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9jpIcmUfnDw

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fnmxJPr-CRM

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oVfxDfAyy9Iمخزن: allkpop